โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 หลักสูตร

โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
โดยหลักสูตรทั้งหมดจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

For more information, please contact us at
1. Ph.D. in ELT : 02-613-3108, 087-973-7755
2. MA in ELT : 02-613-3106, 087-973-7755
3. MA in CEIC : 02-613-2669
4. DPE : 02-613-2669
or vist our website.

CLICK here for more details on how to apply