News and Announcement

เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการที่จะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th Asia TEFL & The 6th FLLT International Conference

เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการที่จะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 17th Asia TEFL & The 6th FLLT International Conference วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562
งานสัมมนาดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยาย
ท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
www.asiatefl2019.org