News and Announcement

สถาบันภาษาจัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

   วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. สถาบันภาษา จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อรายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. โดยจัดสถานที่เสนอชื่อฯดังนี้

ท่าพระจันทร์ : ห้อง TU-GET ชั้น 1
รังสิต : ห้องคอมมอนรูม ชั้น 3